Henkilökohtaisen valmennuspalvelun ja verkkovalmennuspalvelun erityisehdot

Ehtojen soveltaminen

Näitä henkilökohtaisen valmennuspalvelun ja verkkovalmennuspalvelun erityisehtoja (”Erityisehdot”) sovelletaan, kun asiakas tekee erillisen tilauksen henkilökohtaisen valmennuspalvelun (”PT-palvelu”) hankkimisesta tai käyttää Legend Valmennuksen tarjoamia verkkovalmennuspalveluita (”Verkkovalmennuspalvelu”) osana tekemäänsä tilausta. Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Erityisehdot voidakseen tehdä erillisen tilauksen PT-palvelusta tai käyttääkseen Legend Valmennuksen tarjoamia Verkkovalmennuspalveluita. Hyväksymällä Erityisehdot asiakas sitoutuu noudattamaan niitä ja vahvistaa lukeneensa ne. Asiakkaan ja Legend Valmennuksen välisen sopimuksen syntymisen osalta noudatetaan, mitä Yleisissä ehdoissa määrätään.

Näiden Eritysehtojen mukainen PT-palvelu ja/tai Verkkovalmennuspalvelu ovat henkilökohtaisia, eikä asiakas voi siirtää niitä toiselle henkilölle ilman Legend Valmennuksen kirjallista suostumusta. Legend Valmennuksella sen sijaan on oikeus osoittaa asiakkaalle henkilö, joka vastaa näiden Erityisehtojen mukaisten PT-palveluiden toteuttamisesta asiakkaalle. Yrityksen edustaja tai toinen yksityishenkilö voi ostaa asiakkaalle Legend Valmennuksen tarjoamia PT-palveluita tai tehdä muita tilauksia, joiden sisältöön kuuluu Verkkovalmennuspalveluita. Tällöin sopimuksen tehnyt yritys tai yksityishenkilö vastaa kaikista sopimukseen liittyvistä maksuista Yleisten ehtojen mukaisesti. Asiakas sitoutuu kuitenkin käyttämään PT-palvelua ja/tai Verkkovalmennuspalvelua näiden Erityisehtojen mukaisesti.

PT-palvelu

PT-palvelussa Legend Valmennuksen yhteistyökumppanina toimiva valmentaja toimii PT-palvelun tilauksen yhteydessä sovittavan harjoittelujakson ajan asiakkaan henkilökohtaisena valmentajana tehtävänään suunnitella asiakkaan harjoitusohjelma ja siihen liittyvä ruokavalio niihin tehtävine muutoksineen, opastaa asiakkaalle harjoitusohjelman mukaisten harjoitteiden suorittaminen sekä ohjata asiakkaan harjoittelua harjoittelujakson aikana asetettujen tavoitteiden mukaisesti. PT-palveluun sisältyvien harjoituskertojen määrä sovitaan palvelun tilauksen yhteydessä.

Asiakas sitoutuu noudattamaan valmentajan kanssa ennalta sovittuja harjoitteluaikoja. Mikäli Asiakas peruu valmentajan kanssa harjoittelua varten sovitun tapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen sovittua tapaamista (tai asiakas jättää saapumatta paikalle poissaolosta ilmoittamatta), katsotaan se yhdeksi käytetyksi harjoittelukerraksi, ellei asiakas voi osoittaa lääkärintodistuksella tai muutoin luotettavasti, että peruuttamisen tai poissaolon syynä oli vamma tai sairaus. Asiakkaan myöhästyessä enemmän kuin 15 minuuttia sovitusta tapaamisajankohdasta asiasta valmentajalle ennalta ilmoittamatta, on valmentaja oikeutettu poistumaan sovitusta harjoittelupaikasta ja harjoituskerta katsotaan tällöin edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti käytetyksi. Asiakkaan myöhästyminen ei muutoinkaan pidennä sovitun harjoittelukerran kestoa, ellei valmentaja ja asiakas erikseen toisin sovi.

Verkkovalmennuspalvelu

Verkkovalmennuspalvelussa Legend Valmennuksen yhteistyökumppanina toimiva valmentaja toimii tilattuun palveluun liittyvän verkkovalmennuksen valmentajana tehtävänään suunnitella kaikkia asiakkaita koskevat yleiset harjoitusohjelmat ja mahdolliset ruokavalio-ohjeet. Lisäksi Verkkovalmennuspalvelussa valmentaja ohjeistaa asiakasta tämän esittämien kysymysten pohjalta kysymys- ja vastausfoorumissa. Erikseen todetaan, että toisin kuin PT-palvelussa, valmentajan laatimat harjoitusohjelmat ja mahdolliset ruokavalio-ohjeet eivät ole luonteeltaan henkilökohtaisia vaan koskee kaikkia kyseisen verkkovalmennuksen tilanneita asiakkaita.

Asiakkaan velvollisuudet

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan valmentajan kulloinkin laatimaa harjoitusohjelmaa, ravintosuunnitelmaa sekä mahdollisesti erikseen sovittuja toimintaperiaatteita.
 • Asiakas on velvollinen maksamaan sekä omat että PT-palvelun osalta valmentajan harjoitteluohjelman toteuttamisesta aiheutuvat kulut, kuten kuntosalimaksut tai kenttävuokrat. PT-palveluun liittyvän kuntosaliharjoittelun osalta harjoittelupaikoiksi pyritään valitsemaan ensisijaisesti Legend Valmennuksen yhteistyökumppanien ylläpitämiä kuntosaleja, joissa kuntosalimaksuihin sovelletaan Legend Valmennuksen sopimushintoja.
 • Huolimatta siitä, että PT-palvelun osalta asiakkaan harjoitusohjelmaa ja ravintosuunnitelmaa laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, liikunnan harrastamiseen ja ruokavalion muutokseen liittyy aina tiettyjä riskejä.
 • Asiakas vakuuttaa PT-palvelun ja/tai Verkkovalmennuspalvelun tilaamisella olevansa tietoinen harjoitteluun ja ravintosuunnitelmaan liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun ja ravintosuunnitelmaan omalla vastuullaan.
 • Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, valmentaja tai Legend Valmennus eivät vastaa asiakkaalle harjoittelussa tai ravintosuunnitelman noudattamisessa mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista.
 • Asiakkaan tulee itse huolehtia PT-palvelua ja/tai Verkkovalmennuspalvelua varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.
 • Asiakas sitoutuu tiedottamaan valmentajaa PT-palvelun tai Verkkovalmennuspalvelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista olennaisista muutoksista terveydentilassaan tai muista mahdollisista harjoitteluun tai ravintosuunnitelmaan vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, vamma tai sairaus, lääkehoito ja muutokset näissä).

Legend Valmennuksen velvollisuudet

 • Valmentaja sitoutuu tarjoamaan PT-palvelun siten, että valmentaja valmentaa ja ohjeistaa asiakasta parhaan kykynsä mukaan asiakkaan tavoitteet ja fyysiset ominaisuudet huomioon ottaen.
 • Valmentajan tulee noudattaa asiakkaan kanssa sovittuja tapaamisaikoja.
 • Valmentajan tulee olla ajoissa harjoittelupaikalla sekä olla läsnä sovituissa harjoittelutapaamisissa. Mikäli valmentaja peruu tapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen tapaamista (tai jättää tulematta paikalle) eikä kyse ole ylivoimaisesta esteestä, on asiakas oikeutettu niin halutessaan yhteen ylimääräiseen harjoituskertaan ennalta sovittujen harjoituskertojen lisäksi.
 • Harjoittelukerran peruuntuessa valmentajan puolella olevasta syystä, valmentaja on velvollinen tarvittaessa järjestämään valmentajalle sijaisen tai mikäli se ei ole mahdollista, uuden tapaamisen niin pian, kuin se on mahdollista tapaamisen esteen poistumisen jälkeen.
 • Valmentaja sitoutuu tiedottamaan asiakastaan valmennuksen toteuttamiseen vaikuttavista poikkeusjärjestelyistä kuten esimerkiksi valmentajan sijaisjärjestelyistä, lomista tai harjoitustapaamisten siirtämisestä välittömästi, kun asia on tullut valmentajan tietoon. Poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan ensisijaisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kuitenkin siten että alle vuorokauden varoajalla tehtävistä järjestelyistä ilmoitetaan asiakkaalle puhelimitse.

Turvallisuus

PT-palvelun tai Verkkovalmennuspalvelun voimassaolon aikana toteutettavat harjoituksen tapahtuvat asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen dopingaineiden vaikutuksen alaisena. Legend Valmennuksella on oikeus kieltäytyä toimittamasta PT-palvelua tai Verkkovalmennuspalvelua, jos on ilmeistä, että asiakas rikkoo näissä Erityisehdoissa määriteltyjä turvallisuussääntöjä.

has been added to the cart. View Cart